Kennisupdate Projectmatig werken

Duur
1 jaar toegang online kennisplein
Vorm
Kennisupdate
Studiebelasting
1 a 2 uur per week
Studiepunten
06 ECTS
Certificatie
HBO certificaat of certificaat van deelname

Onderzoek en ervaring leert dat de gangbare wijze van projectmatig denken en werken onvoldoende recht doet aan de complexiteit van veel projecten.

Projectmatig werken
Het bedrijfskundig deelgebied ‘projectmatig werken’ wordt eveneens vanuit een fasegewijs perspectief benaderd. Cruciaal hierbij is de complexiteit van een tijdelijke opgave en de context van het project

Onderzoek en ervaring leert dat de gangbare wijze van projectmatig denken en werken onvoldoende recht doet aan de complexiteit van veel projecten. De dikwijls wettelijk voorgeschreven, op beheersing gerichte, lineair gefaseerde aanpak ontbeert de ruimte en de vrijheidsgraden om complexe projecten effectief te realiseren.

Projecten zijn per definitie tijdelijk en hebben helder omschreven doelstellingen. Als de realisatie goed planbaar is dan volstaan (‘blauwe’) projectmanagementmethoden, zoals het bekende PRINCE II. Daarbij is het van belang om goed in te schatten of een project lineair te plannen en (stap voor stap) uit te voeren is, en waarbij dus alles van tevoren bekend is zoals in een controled environment.

In het tweede type projecten is het doel duidelijk, maar de haalbaarheid moet nog beproefd worden. Als dus nog leerervaring opgedaan moet worden in de loop van het project, dan moet de organisatie voortschrijdend inzicht kunnen inpassen. Agile speelt hier goed op in.

Als diverse stakeholders betrokken en tegengestelde belangen in het geding zijn is weer een ander aanpak en besturing nodig. Deze doet beroep op de sociale vaardigheden van de leiding en de projectleden om verbinding te onderhouden en draagvlak gedurende het project het handhaven. Immers als stakeholders weglopen kunnen ze het project frustreren. Dan is voortdurend draagvlak nodig voor iedere stap in het project.

In het meest complexe projecttype hebben de stakeholders alleen de uitdaging herkend en geaccepteerd, maar de belangen, doelen en de aanpak moeten nog ontwikkeld worden. Het formuleren van de gemeenschappelijk projectdoelstellingen – in een context gekenmerkt door meerduidigheid en ambiguïteit – is hierbij de eerste opgave Dit noemen we een meshwork of vlechtwerk. Deze projectvorm, afgestemd op een hoge mate van complexiteit, dwingt tot het voortdurend itereren van acties en beslissingen.

De context bepaalt dus welke benadering, welke kwaliteiten, welke middelen, welke besluitvormingsproces en welke projectmanagementstijl nodig is om een project succesvol te (helpen) realiseren.

 • Herken je jezelf hierin?
 • Je wilt een moderne kijk op projectmanagement.
 • Je wilt kunnen beschikken over een degelijk fundament van relevante en moderne, in de praktijk bewezen methoden, instrument en werkwijzen.
 • Je wilt effectief kunnen inspelen op de complexiteit van tijdelijk opgaven.
 • Je wilt weten hoe projecten effectiever kunnen worden uitgevoerd.
 • Je wilt inzicht in performance van verschillende projecten en de aard van de benodigde supportstructuur.

Praktische informatie over deze kennisupdate

Leerdoelen

Kennis
De deelnemer beschikt over gevorderde kennis op het gebied van projectmatig werken en

 • kent de verschillende projectorganisatievormen, kan hierin de belangrijkste elementen onderscheiden, en in de praktijk herkennen en duiden.
 • heeft inzicht in de relevantie van een projectorganisatievorm voor de complexiteit van de projectopgave (FIT, contingentie))
 • heeft inzicht in de congruentie van afzonderlijke factoren in de verschillende projectvormen, en de wijze waarop deze transformeren indien de complexiteit van de opgave toeneemt.

Vaardigheden
De deelnemer kan

 • de context van een project analyseren en beoordelen en daarmee de complexiteit van de opgave inschatten
 • de best passende projectorganisatievorm en supportstructuur bepalen 
 • projecten, uitgevoerd in de werkomgeving, evalueren, analyseren en van advies voorzien.
 • de afstemming tussen de projectopdrachtgever en de projectaannemer evalueren en desgevraagd adviseren waar verbetermogelijkheden zijn / waren geweest
 • de impact van de uitvoering van projecten naast de routinematige werkzaamheden evalueren op consequenties zoals werkdruk, werksfeer en prioritering.

Professionele attitude
De deelnemer toont een professionele, positief kritische houding door zelfstandig

 • tegenstellingen of probleemsituaties te herkennen en te observeren op het gebied van projectmatig werken van derden, en daarop op elegante wijze een actie te ondernemen
 • inrichting van de projectstructuur te toetsen aan redelijkheid en billijkheid en daarop op adequaat te reageren.

Beroepsmatig handelen
De deelnemer kan

 • een diagnose stellen op het gebied van de effectiviteit van tijdelijke opgaven.
 • een passende projectorganisatievorm ontwerpen en voorstellen
 • bestaande projecten evalueren.

Studiekosten

Kosten kennisupdate (6 EC) € 990,- 

Inclusief

 • Online kennisplatform
 • Online events (of life)
 • Online coaching

Optie A: Studiebegeleiding voor vrijstelling (certificaat)

Examentraining, werkstukbegeleiding en beoordeling

Optie B: Praktijkadvies (certificaat voor deelname)

Coaching en sparren  (3 uur)

Inhoud van het programma

SDO hanteert de Cubrix – een integraal bedrijfskundig raamwerk – als het theoretisch fundament voor moderne bedrijfskunde, en dus ook voor projectmatig werken. Het is namelijk praktisch  relevant om een fasegewijze, waardegeoriënteerde en contextspecifieke benadering voor projectmanagement te hanteren

Aan de hand van de Cubrix volgt een tour de horizon langs de type projecten, afgestemd op de verschillende niveaus van complexiteit van de tijdelijke opgaven. Per type komt de relatie tussen de projectopdrachtgever en de projectopdrachtnemer aanbod, de stijl van leiderschap, de wijze van besluitvorming en communicatie, de benodigde kwaliteiten van de projectteamleden en de wijze van monitoring van de voortgang.

SDO biedt een projectcontext scan aan om de mate van complexiteit te bepalen. Support is beschikbaar voor duiding en analyse van de patronen die uit de analyse naar voren komen.

Online onderwijs
SDO maakt gebruik van het leerplatform van Paragin waardoor de meest moderne leervormen ter beschikking staan. Het studiemateriaal is fraai en functioneel vormgegeven en faciliteert alle leerstijlen. Een berichtenforum staat open voor uitwisseling met collega-deelnemers en de experts van SDO.

Het kennisplein staat 365 dagen open en de toegang kan eenvoudig verlengd worden. 

Het studiemateriaal omvat de volgende elementen:

 • Learning journeyEen logische reeks leermiddelen ter ondersteuning van de leerdoelen.
 • CasusmateriaalDe deelnemers brengen hun eigen casus in.
 • WebinarEen virtuele presentatie van het thema door een kerndocent, met mogelijkheid vragen te stellen.
 • Intern Analyse InstrumentGedurende het leertraject staat de projectcontextscan ter beschikking. Het is een zelfevaluatie instrumenten die inzicht geeft in de mate van complexiteit van de projectopgave.
 • OefenvragenEr is een memotrainer beschikbaar waardoor je vraaggewijs de leerstof verkent en je kennisniveau borgt.