Opleiding Proces-, Kwaliteit-, Lean- en Performancemanagement

Duur
1 jaar toegang online kennisplein
Vorm
Opleiding
Studiebelasting
2 - 4 uur per week
Studiepunten
12 ECTS
Certificatie
HBO certificaat of certificaat van deelname

Organiseren en optimaliseren van (primaire) processen (analyse, ontwerp, verbetering en monitoring) door afstemming op strategische doelstellingen en integratie van beleidsambities.

Proces en kwaliteit

Voor doelgerichte en prestatiegedreven organisaties is het van groot belang dat de processen goed zijn ingeregeld. Dat maakt dat de organisatie beter, sneller en goedkoper kan produceren dan concurrenten. Procesmanagement is met name in het beheersingsparadigma het organisatiegebied dat het meest bijdraagt aan de performance van een organisatie.

Proces en kwaliteit wordt terecht vaak in één adem genoemd. Processen behoren een product of dienstverlening tot stand te brengen die aan specifieke kwaliteitsnormen voldoen.

Wat is nu kwaliteit? Wie bepaalt dat? De producent? De consument? 
Wanneer is goed goed genoeg? Wat is succes en hou houden we dat in de gaten?

SDO hanteert een fasegewijze en contextueel georiënteerde interpretatie van procesmanagement, waarin naar  kwaliteit en efficiëntie gestreefd wordt, en van performance management.

Performance management integreert vier perspectieven – systeem, gedrag, cultuur en intenties – die congruent en consistent per ontwikkelfase op elkaar moeten aansluiten om effectief te kunnen zijn.

In deze opleiding komen alle bovengenoemde elementen aanbod, alsmede de achtergronden, tips & tricks en een aanpak hoe in dynamische en onvoorspelbare omgevingen een procesoriëntatie  tot stand komt.

 • Herken je jezelf hierin?
 • Je wilt individuele en samengestelde processen kunnen analyseren, herontwerpen en verbeteren door de benaderingen vanuit verschillende disciplines (Lean, TOC, TQM, AI) te leren toepassen.
 • Je wilt je invloed van de toenemende complexiteit en fasegewijze ontwikkeling op de effectiviteit van processen doorgronden.
 • Je wilt de inspanningen vanuit procesmanagement, kwaliteitsmanagement, lean thinking en prestatiemanagement beter op elkaar afstemmen en waar mogelijk integreren..
 • Kortom, je wil processen kunnen optimaliseren en zodoende bijdragen aan de performanceverbetering van de organisatie.

Praktische informatie over deze opleiding

Doelgroep

Voor de VOMI/VOTOB-regeling
Professionals en leidinggevenden met bewezen affiniteit met het aanleggen en onderhouden van installaties ten behoeve van de (petrochemische) procesindustrie inclusief tankopslag en -vervoer.

Voor de STAP-regeling (of geen regeling)
Alle professionals en leidinggevenden met tenminste HBO-toegangsniveau.

Persoonlijke coaching wordt afgestemd op het kennis- en ambitieniveau van de deelnemer.

Leerdoelen

Het organiseren en optimaliseren van primaire processen (analyse, ontwerp, verbetering en monitoring) door afstemming op strategische doelstellingen en integratie van beleidsambities.
Kennis
De student beschikt over gevorderde kennis op het gebied van
de geschiedenis van het vakgebied ‘gedrag in organisaties’ (organizational behavior)
de fasegewijze en geïntegreerde ontwikkeling van performance management (policy deployment; Spiral Dynamics Integral; Cubrix)
op basis van een gegeven strategie de kringloop van planning, uitvoering, beoordeling en bijsturing (pdca).
Vaardigheden
De student is in staat
performance management te positioneren in het brede domein van de bedrijfskunde
procesmanagement, kwaliteitsmanagement, lean thinking en strategie te verbinden zodat dat de voortgang van organisatiedoelstellingen beoordeeld kan worden.
bestaande werkpraktijken te analyseren en te evalueren op effectiviteit en efficiency.

Professionele attitude
De student toont een positief kritische houding door zelfstandig
processen vanuit het operationeel perspectief te evalueren.
advies te formuleren op het gebied van prestatiemanagement vanuit operationeel perspectief
informatie te vergaren bij de naasthogere in functie bij het leerbedrijf, dan wel de stagebegeleider in het stagebedrijf, over de aanpak van performance management.

Beroepsmatig handelen
De student is in staat
(facetten van)een strategie-implementatie te analyseren en te beschrijven en na te gaan hoe in diens organisatie gedrag, attitude en cultuur aan prestaties gekoppeld zijn.
processen te evalueren op aspecten van performance management

Studiekosten

Blended  opleiding:  €1.750,- 
Inclusief

 • online leerplatform
 • persoonlijke studiebegeleiding of praktijkadvies.

 

Deelnemer die hun STAP-budget inzetten betalen slechts € 750,–

Studiebegeleiding en adviestraject

De deelnemer kiest voor een studiebegeleidingstraject of een adviestraject.

Onderwijs
Een docent van SDO ondersteunt de deelnemers via online contact om de 12 ECTS af te kunnen ronden met een officieel HBO-certificaat. Er zijn oefententamens beschikbaar en en begeleiding op het schrijven van een adviesrapport.
Het examen bestaat uit een meerkeuzetoets van 60 vragen. De beoordeling van het werkstuk en de toets wegen even zwaar.

Adviestraject
Deelnemers hebben recht op 5 uur adviestijd bij een praktijkcoach om te sparren over concrete performancevraagstukken in je organisatie. Als de mogelijkheden dit toelaten (Corona, aantal deelnemer) zijn life bijeenkomsten mogelijk.

 

Inhoud van het programma

De leergang start met de verschillende typen processen, zoals de primaire, de ondersteunend, de besturend en de veranderprocessen.

Het managen, het uitvoeren en beheren van processen heeft relaties met de domeinen ‘kwaliteitsmanagement’ en ‘performance management’. De interacties worden nader verkend en de thema’s worden verdiept.

Het analyseren van bestaande processen is van belang om processen in praktijksituaties beter in ogenschouw te kunnen nemen. Deze insteek is een opmaat voor leanmanagement, het voorkomen van iedere vorm van verspilling. Je leert processen te ontrafelen en figuurlijk weer te geven.

De module eindigt met een les over procesoptimalisatie volgens de Theory of Constraints (TOC) van Eli Goldratt en prestatiemanagement.

Online onderwijs
SDO maakt gebruik van het leerplatform van Paragin waardoor moderne leervormen ter beschikking staan. Het studiemateriaal is fraai en functioneel vormgegeven en faciliteert alle leerstijlen. Een berichtenforum staat open voor uitwisseling met collega-deelnemers en de experts van SDO.

Het kennisplein staat 365 dagen open en de toegankelijkheid kan eenvoudig verlengd worden. 

Het studiemateriaal omvat de volgende elementen:

 • Learning journeyEen logische reeks leermiddelen ter ondersteuning van de leerdoelen.
 • CasusmateriaalIn samenwerking met bedrijven van VOMI en VOTOB ontwikkelt SDO leermateriaal dat is afgestemd op specifieke uitdagingen in de sector.
 • WebinarEen virtuele presentatie van het thema door een kerndocent, met mogelijkheid vragen te stellen.
 • Berichtenforum Dialoog met deelnemers en experts.
 • GameThe Management Challenge is een internationaal vermaard simulatiespel waar je als team aan deelneemt. (optioneel)
 • OefenvragenEr is een memotrainer beschikbaar waardoor je vraagsgewijs de leerstof verkent en je kennisniveau borgt.
 • Video en podcastHet studiemateriaal wordt ondersteunt met video’s en podcasts.