Leergang Toepassingsgericht Onderzoek en Statistiek (voor VOMI en VOTOB)

Duur
1 jaar toegang online kennisplein
Vorm
Studiebelasting
2 - 4 uur per week
Studiepunten
12 ECTS
Certificatie
HBO certificaat of certificaat van deelname

Leer hoe je beleidsbeslissingen kan voorbereiden en onderbouwen met feiten uit onderzoek

Toepassingsgericht onderzoek – een introductie in  methodisch denken, observeren en problematiseren

Onderzoek heeft een belangrijke plaats in rationele besluitvorming in bedrijven. Onderzoek levert namelijk informatie op, op basis waarvan beslissingen worden genomen. De relevantie en kwaliteit van de informatie wordt bepaald door de kwaliteit van het onderzoek. De wijze waarop onderzoek begint, gepland wordt, uitgevoerd wordt en hoe conclusies worden getrokken en worden toegepast, is daarmee van wezenlijk belang voor de kwaliteit van bedrijfsvoering. 

In eerste instantie ligt de nadruk bij toepassingsgericht onderzoek op het inzichtelijk maken van het op te lossen probleem; het zogenaamde problematiseren, het ontwikkelen van een goede probleemdefinitie, is daarom een wezenlijk onderdeel van toepassingsgericht onderzoek.

In tweede instantie ligt de nadruk op het leren interpreteren van de feiten en op een correcte manier gevolgtrekkingen te maken, waarmee waarachtige en voor de besluitvorming steekhoudende informatie tot stand komt. De gereedschappen daarvoor  zijn het ontwerpen van onderzoekdesigns, het gebruik van meetinstrumenten, methoden en technieken van gegevens verzamelen, gegevens verwerken tot informatie en het trekken van conclusies

In derde instantie ligt de nadruk op het correct toepassen van deze informatie in een advies omtrent de te nemen beslissingen. Daarom is een heldere manier van rapporteren het derde wezenlijke onderdeel van toepassingsgericht onderzoek.

  • Herken je jezelf hierin?
  • Je wil weten hoe je een hulpvraag van de organisatie omzet in een beleidsvraag en onderzoeksvragen, en hoe je gefundeerd aan de antwoorden komt.
  • Je wilt weten hoe je een gedegen advies- en onderzoeksrapport schrijft, en hoe je een bestaand onderzoeksrapport kritisch kunt analyseren.
  • Kortom, je wilt je kritisch en analytisch denkvermogen versterken en zo voorkomen dat verkeerde beslissingen worden genomen.

Praktische informatie over deze opleiding

Doelgroep

Voor professionals en leidinggevenden met bewezen affiniteit met het aanleggen en onderhouden van installaties ten behoeve van de (petrochemische) procesindustrie inclusief tankopslag en -vervoer.

Doel van de opleiding

In de beleidskringloop is toepassingsgericht onderzoek en inzicht in methodologische en statistische vraagstukken noodzakelijk, en voor data-analyse, beleidsbeslissingen en het monitoren van beleidsperformance zelfs essentieel.

Studiekosten

Blended  €1.750,- 

Inclusief  Online leerplatform en persoonlijke studiebegeleiding of  praktijkadvies.

Blended coaching - studiebegeleiding

Een docent van SDO ondersteunt de deelnemers via online contact om de 12 ECTS af te kunnen ronden met een officieel HBO-certificaat. Er zijn oefententamens beschikbaar en begeleiding op het schrijven van een plan van aanpak voor een onderzoeksrapport ten behoeve van een adviesrapport.

Het examen bestaat uit een meerkeuzetoets van 60 vragen en een Plan van Aanpak. Beide toetsen wegen even zwaar.

Blended coaching - praktijkadvies

Indien je niet opgaat voor het onderwijstraject kunt je maximaal 5 uur adviestijd reserveren bij een praktijkcoach om te sparren over concrete leiderschapsvraagstukken in je organisatie. Als de mogelijkheden dit toelaten zijn life bijeenkomsten ook mogelijk.

Deelnemers die voor deze optie kiezen ontvangen een certificaat van deelname.

Inhoud van het programma
De deelnemers aan de leergang bestuderen de gang van zaken tijdens onderzoek, beschrijvende statistiek en de manier waarop gerapporteerd dient te worden. Zij doen observaties in hun eigen bedrijf en ontwikkelen op basis daarvan een onderzoeksvoorstel en een plan van aanpak, gebruikmakend van bedrijfskundige kennis, onderzoeksvaardigheden en statistiek.

Online onderwijs
SDO maakt gebruik van het leerplatform van aNewSpring waardoor de meest moderne leervormen ter beschikking staan. Het studiemateriaal is fraai en functioneel vormgegeven en faciliteert alle leerstijlen. Een berichtenforum staat open voor uitwisseling met collega-deelnemers en de experts van SDO.

Het kennisplein staat 365 dagen open en de toegankelijkheid kan eenvoudig verlengd worden. 

Het studiemateriaal omvat de volgende elementen:

  • Learning journeyEen logische reeks leermiddelen ter ondersteuning van de leerdoelen.
  • CasusmateriaalIn samenwerking met bedrijven van VOMI en VOTOB ontwikkelt SDO leermateriaal dat is afgestemd op specifieke uitdagingen in de sector.
  • WebinarEen virtuele presentatie van het thema door een kerndocent, met mogelijkheid vragen te stellen.
  • Interne Analyse InstrumentGedurende het leertraject staat het interne analyse instrument ter beschikking. Het is een zelfevaluatie instrumenten die inzicht geeft in de kwaliteit en het ontwikkelniveau van de team/afdeling/organisatie en de potentiële verbeterpunten.
  • OefenvragenEr is een memotrainer beschikbaar waardoor je vraagsgewijs de leerstof verkent en je kennisniveau borgt.
  • Video en podcastHet studiemateriaal wordt ondersteunt met video’s en podcasts, over onder meer het best passende type strategie en de wijze waarop je een bedrijfsspecifieke strategie ontwikkeld.