Opleiding Externe Oriëntatie en Ketenmanagement

Duur
1 jaar toegang online kennisplein
Vorm
Opleiding
Studiebelasting
2 - 4 uur per week
Studiepunten
12 ECTS
Certificatie
HBO certificaat of certificaat van deelname

Analyseren en duiden van context/externe omgeving, concurrenten, ketenpartijen en afnemers , ten behoeve van strategieontwikkeling, marketingbeleid, ketenregie en inkoopbeleid.

Externe Oriëntatie en Ketenontwikkeling

Een organisatie is afgestemd op zijn omgeving en levert waarde met diens producten en diensten of houdt op te bestaan. Een organisatie is immers een open systeem en ondervindt dus voortdurend invloed vanuit haar context – het relevante marktgebied en de directe omgeving – waarop het een passend antwoord moet geven.

Ontwikkelingen in de externe omgeving van een organisatie kunnen kansrijk of bedreigend zijn en impact hebben op de effectiviteit van die organisatie. Voor commerciële bedrijven is met name de omzet en winstgevendheid mede-afhankelijk van ontwikkelingen in de omgeving.

De crux is echter dat de belangrijkste uitdagingen van de organisatie – en met name het niveau van de complexiteit ervan – bepalend zijn voor de benodigde kwaliteiten, de organisatie-inrichting en daaraan gerelateerde werkwijzen. Uitgaande van de complexiteit van de omgeving blijkt de ene organisatievorm of beleidskeuze geschikter dan de andere.

In deze module staat het leren kijken naar de externe omgeving en het ontdekken van de relevante trends en ontwikkelingen centraal. Dergelijke informatie is cruciaal voor de strateeg, marketeer en inkoper. Welke situaties doen zich voor, welke (evolutionaire) processen zijn actief en welke ontwikkelingen in de omgeving van jullie organisatie zijn relevant? En wat zijn de gepaste reacties van de marketeer, ketenregisseur en inkoper?

 • Je wilt de meest relevante trends en ontwikkelingen kunnen inventariseren en duiden, daarbij inzoomend op de vuca-kenmerken volatiliteit, onzekerheid, connectiviteit en ambiguïteit.
 • Je wilt meer inzicht in de intenties en rolopvattingen van relevante doelgroepen; hun cultuur en gedeelde waarden; hun gedrag en de systemen die zij daarbij hebben vormgegeven.
 • Je wilt de complexiteit van de belangrijkste uitdagingen kunnen kwalificeren en consequenties leren voorzien voor het strategisch -, marketing- en inkoopbeleid.

Praktische informatie over deze opleiding

Doelgroep

Voor de VOMI/VOTOB-regeling
Professionals en leidinggevenden met bewezen affiniteit met het aanleggen en onderhouden van installaties ten behoeve van de (petrochemische) procesindustrie inclusief tankopslag en -vervoer.

Voor de STAP-regeling
Alle professionals en leidinggevenden met tenminste HBO-toegangsniveau.

 

Persoonlijke coaching wordt afgestemd op het kennis- en ambitieniveau van de deelnemer.

Leerdoelen

Kennis
De deelnemer beschikt over gevorderde kennis op het gebied van

 • agency & communion’, als de vormende krachten van de organisatiestrategie
 • evolutionaire processen en exponentiële ontwikkeling
 • bedrijfskundige methoden om de externe analyses uit te voeren in de huidige ‘VUCA-wereld’.
 • het vaststellen van de mate van complexiteit van de aangetroffen externe kansen en uitdagingen.
 • inkoopmanagement & supply chain-management

Vaardigheden
De deelnemer kan

 • contextsensitiviteit toepassen en de relevante omgeving (context) van een organisatie benoemen 
 • contextuele en situationele factoren in de relevante externe omgeving – voor zover die invloed uitoefenen op de organisatie – benoemen en analyseren 
 • de meest relevante trends en ontwikkelingen inventariseren en duiden als kansrijk of bedreigend.
 • de complexiteit van de belangrijkste uitdagingen kwalificeren en zodoende het referentiepunt bepalen voor de FIT van de organisatie.
 • inkoop- en ketenprocessen van de organisatie duiden, analyseren en op reflecteren

Professionele attitude
De deelnemer toont een positief kritische houding door zelfstandig 

 • de omgeving te scannen op uitdagingen die de bedrijfsvoering beïnvloeden
 • de uitdagingen te duiden op complexiteit, daarbij inzoomend op de kenmerken volatiliteit, onzekerheid, connectiviteit en ambiguïteit
 • te duiden welke ‘ontwikkelingsgolf’ dominant is.
 • tegenstellingen of probleemsituaties te herkennen en te observeren op het gebied van inkoop- en ketenprocessen en daarop een actie te ondernemen.

Beroepsmatig handelen
De deelnemer kan 

 • de FIT als referentiepunt voor de ontwikkeling van een organisatie vaststellen
 • een omgevingsanalyse schriftelijk weergeven.

 

Studiekosten

Blended  opleiding (12 EC):  €1.750,-
Inclusief

 • online leerplatform
 • persoonlijke studiebegeleiding of praktijkadvies.

Deelnemer die hun STAP-budget inzetten betalen slechts € 750,–

Studiebegeleiding of adviestraject

De deelnemer kiest voor een studiebegeleidingstraject of een adviestraject.

Onderwijs
Een docent van SDO ondersteunt de deelnemers via online contact om de 12 ECTS af te kunnen ronden met een officieel HBO-certificaat. Er zijn oefententamens beschikbaar en en begeleiding op het schrijven van een adviesrapport met een veranderaanpak.

Het examen bestaat uit een meerkeuzetoets van 60 vragen. De beoordeling van het werkstuk en de toets wegen even zwaar.

Adviestraject
Deelnemers hebben recht op 5 uur adviestijd bij een praktijkcoach om te sparren over concrete verandervraagstukken in je organisatie. Als de mogelijkheden dit toelaten (Corona, aantal deelnemers) zijn life bijeenkomsten ook mogelijk.

Inhoud van het programma

De opleiding start met een externe oriëntatie op relevante ontwikkelingen. Je leert het niveau van complexiteit van de geïnventariseerde ontwikkelingen en uitdagingen beoordelen. Je hanteert daarbij de VUCA-factoren. In welke mate zijn deze trends en ontwikkeling Volatiel (beweeglijk, dynamisch), Onzeker (onvoorspelbaar), Connected (onderling verbonden en afhankelijk) en Ambigue (onduidelijk, meerduidig).
Aan de hand van de complexiteitsmatrix kun je de mate van complexiteit afleiden en vaststellen welke mate van flexibiliteit van de organisatie gewenst is. Dit is een belangrijk referentiepunt voor de inrichting en het beleid.

Vervolgens komen de domeinen strategie, marketing, ketenmanagement en inkoopbeleid aan de orde, en hun meest passend reacties, gegeven de vastgestelde context en complexiteit.

Online onderwijs
SDO maakt gebruik van het leerplatform van Paragin waardoor moderne leervormen ter beschikking staan. Het studiemateriaal is fraai en functioneel vormgegeven en faciliteert alle leerstijlen. Een berichtenforum staat open voor uitwisseling met collega-deelnemers en de experts van SDO.

Het kennisplein staat 365 dagen open en de toegankelijkheid kan eenvoudig verlengd worden. 

Het studiemateriaal omvat de volgende elementen:

 • Learning journeyEen logische reeks leermiddelen ter ondersteuning van de leerdoelen.
 • CasusmateriaalSDO leermateriaal is afgestemd op specifieke uitdagingen in de sector.
 • GameThe Management Challenge is een internationaal vermaard simulatiespel waar je als team aan deelneemt. (optioneel)
 • WebinarEen virtuele presentatie van het thema door een kerndocent, met mogelijkheid vragen te stellen.
 • Complexiteitsmatrix Een schema dat je effectief leert inzetten.
 • Berichtenforum Dialoog met deelnemers en experts.
 • OefenvragenEr is een memotrainer beschikbaar waardoor je vraaggewijs de leerstof verkent en je kennisniveau borgt.
 • Video en podcastHet studiemateriaal wordt ondersteunt met video’s en podcasts.