Opleiding Cubrix Veranderkunde

Duur
1 jaar toegang online kennisplein
Vorm
Opleiding
Studiebelasting
2 - 4 uur per week
Studiepunten
12 ECTS
Certificatie
HBO certificaat of certificaat van deelname

De effectiviteit van veranderen vergroten door oog te hebben voor de belangrijkste voorwaarden: veranderambitie, veranderstijl, verandervaardigheden.

Veranderkunde

De vraag staat centraal hoe organisaties zich adequaat kunnen aanpassen aan hun omgeving? Hoe je leidinggeeft aan verandertrajecten? Welke verandermethoden zich het best lenen binnen de omstandigheden?

Maar in plaats van individuele verandermethoden te bestuderen – uit een breed repertoire van honderden methoden – is het effectiever het veranderproces te doorgronden. De Cubrix stelt dat er vier veranderambities zijn – vitaliseren, optimaliseren, heroriënteren en transformeren – die kunnen worden uitgevoerd in de veranderstijl van de op dat moment dominante organisatievorm.

Deze benadering start met een referentiepunt: een duidelijk beeld van de context, met name het niveau van complexiteit en de daarop aansluitende organisatievorm, gebaseerd op het meest dominante waardesysteem.  Dit bepaalt wat geoptimaliseerd kan worden, wat vitaal behoort te zijn, hoe heroriëntaties uitgevoerd kunnen worden, naar welk volgend niveau getransformeerd kan worden en wat dus ook buiten bereik ligt.

Inzicht in organisatiedynamiek (o.a. weerstanden,  cultuur, diversiteit) bieden ook een goede basis voor effectieve veranderprocessen in meer complexe en dus moderne organisatievormen.

 • Herken je jezelf hierin?
 • Je wilt veranderpatronen en transitieprincipes kunnen doorgronden, zodat je beter kunt inschatten welke veranderaanpak het meest effectief is.
 • Je wilt meer inzicht in de veranderambities en veranderstijlen en weten welke veranderaanpak geschikt is voor een bepaalde context en situatie.
 • Je wilt meer ervaring opdoen in het stellen van realistische veranderdoelen, de veranderaanpak kunnen ontwerpen, daarin een veranderstijl selecteren, toepassen en zo nodig aanpassen.
 • Je wilt collega’s coachen en begeleiden in verandertrajecten.
 • Kortom, je wil meer impact als veranderaar, met een beter gevulde en gestructureerde veranderportfolio.

Praktische informatie over deze opleiding

Doelgroep

Voor de VOMI-VOTOB voucher regeling:
Alleen voor professionals en leidinggevenden met
bewezen affiniteit met het aanleggen en onderhouden van installaties ten behoeve van de (petrochemische) procesindustrie inclusief tankopslag en -vervoer.

Voor andere deelnemers: 
Entreeniveau voor HBO
Persoonlijke coaching wordt afgestemd op het niveau van de deelnemer.

Leerdoelen

Kennis
De student beschikt over gevorderde kennis op het gebied van

 • organisatiekunde, waaronder de aanpak van verandermanagement
 • de veranderpatronen, cq de transitieprincipes
 • de verschillende veranderambities en veranderstijlen, samengevat in de Cubrix Transitiematrix
 •  bestaande verandermodellen interpreteren en plaatsen in de Cubrix classificatie van veranderambities en veranderstijlen.
 • Kennis van veranderen in professionele organisaties

Vaardigheden
De student kan

 • vaststellen welke veranderaanpak geschikt is voor een bepaalde context en situatie.
 • een veranderstijl selecteren, toepassen en zo nodig aanpassen.
 •  participatieve en communicatieve verandermethoden toepassen

Beroepsmatig handelen
De student is in staat 

 • te reflecteren op veranderdoelen, veranderaanpak, de planning, ontwerp en haalbaarheid van een veranderopgave, en dit project te becommentariëren.
 • op basis van een gegeven uitgangspositie de huidige veranderpraktijken te analyseren en te becommentariëren aan de hand van de opgedane kennis
 • de veranderpraktijk te duiden in het theoretisch kader.

Studiekosten

Standaard Blended Format: €1.750,- 

Studiebegeleiding of praktijkadvies

De deelnemer kiest voor een studiebegeleidingstraject of een adviestraject.

Onderwijs
Een docent van SDO ondersteunt de deelnemers via online contact om de 12 ECTS af te kunnen ronden met een officieel HBO-certificaat. Er zijn oefententamens beschikbaar en en begeleiding op het schrijven van een adviesrapport met een veranderaanpak.

Het examen bestaat uit een meerkeuzetoets van 60 vragen. De beoordeling van het werkstuk en de toets wegen even zwaar.

Adviestraject
Deelnemers hebben recht op 5 uur adviestijd bij een praktijkcoach om te sparren over concrete verandervraagstukken in je organisatie. 

Deelnemers die voor deze optie kiezen ontvangen een certificaat van deelname.

Inhoud van het programma

De leergang start met een verkenning van de geschiedenis van het vakgebied met een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen in ‘planned change’, verandermanagement in een gecontroleerde omgeving. 

Tegenwoordig gaan de ontwikkelingen zo snel, en zelfs exponentieel, dat de geschiedenis weinig relevante methoden te bieden heeft. Door de aard van dynamische processen en complexe systemen beter te doorgronden zijn effectieve veranderstijlen ontwikkeld, onder meer afgestemd op de waardensystemen van Spiral Dynamics. 

Deze ontwikkelingen leverde uiteindelijk de Cubrix Transitiematrix op en daar leren deelnemers effectief mee werken.
De leergang wordt afgerond met een verkenning van een moderne, participatieve veranderaanpak, strength based change, gebaseerd op appreciative inquiry. Deze ontwikkeling maakt een transitie mogelijk van probleemoriëntatie naar potentieontwikkeling. Dit laatste heeft veel meer impact op performance.

Online onderwijs
SDO maakt gebruik van het leerplatform van Paragin waardoor moderne leervormen ter beschikking staan. Het studiemateriaal is fraai en functioneel vormgegeven en faciliteert alle leerstijlen. Een berichtenforum staat open voor uitwisseling met collega-deelnemers en de experts van SDO.

Het kennisplein staat 365 dagen open en de toegankelijkheid kan eenvoudig verlengd worden. 

Het studiemateriaal omvat de volgende elementen:

 • Learning journeyEen logische reeks leermiddelen ter ondersteuning van de leerdoelen.
 • CasusmateriaalHet leermateriaal wordt zoveel mogelijk afgestemd op specifieke uitdagingen in de sector.
 • WebinarEen virtuele presentatie van het thema door een kerndocent, met mogelijkheid vragen te stellen (1-op-1 of per groep).
 • BerichtenforumDialoog met deelnemers en experts.
 • OefenvragenEr is een memotrainer beschikbaar waardoor je vraaggewijs de leerstof verkent en je kennisniveau borgt.
 • Video en podcastHet studiemateriaal wordt ondersteunt met video’s en podcasts.